Πνευματικά Προϊόντα

Πνευματικό Προϊόν 1: Εκπαιδευτικά Εργαλεία


Output 1: Training Tools Κάθε εταίρος χαρτογράφησε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους στη χώρα του.

Οι ενδιαφερόμενοι χωρίστηκαν σε κατηγορίες (μουσικοί/συγκροτήματα, οργανισμοί εύρεσης εργασίας, ραδιόφωνο/τηλεόραση, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, επαγγελματικές ενώσεις, εκπαιδευτικοί οργανισμοί) και ένα μέρος αυτών χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα-στόχος του έργου. Μέσω της δημιουργίας τοπικών ομάδων εστίασης δημιουργήθηκαν τα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία θα εξεταστούν αργότερα.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που δημιουργήθκαν βάσει των αποτελεσμάτων των ομάδων εστίασης ακολουθούν δύο κύριες κατευθύνσεις:
  1. Χρήση καινοτόμου πρακτικής που θα βασίζεται στην ιστορία της μουσικής
  2. Αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την βελτίωση των βασικών/εγκάρσιων δεξιοτήτων και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ενηλίκων. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία συγκεντρώθηκαν σε ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο το οποίο είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Τα παραγόμενα προϊόντα και οι μεθοδολογίες των έργων "The young side of the moon" και "St'Art" λήφθηκαν υπόψιν.

Πνευματικό Προϊόν 2: Εκπαιδευτική πλατφόρμα


Output 2: Learning Platform Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources – OER) για τους εκπαιδευτές και τους ενήλικες εκπαιδευόμενους για την εύρεση και την ανταλλαγή πόρων σχετικών με την επιχειρηματικότητα και την αξία της στην καινοτομία, στις δεξιότητες, στις επιχειρήσεις και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η διαδικτυακή πύλη προσφέρει μία εμπειρία πάνω στην επιχειρηματικότητα προσφέροντας εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιεχόμενο. Η πλατφόρμα είναι ένα αποθετήριο για αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. ΕΥΡΕΣΗ - Το έργο, οι δραστηριότητες, η διακρατική κοινοπραξία, τα κύρια αποτελέσματα και τα πνευματικά προϊόντα, το εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο περιέχει αλληλεπιδραστικές ενότητες, οπτικοακουστικό υλικό βασισμένο σε ένα κοινό πρότυπο, διαθέσιμο για δωρεάν μεταφόρτωση από νέους τελικούς χρήστες.
  2. ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ - Πόροι: έγγραφα αναφοράς, ισχύοντες κανονισμοί και συστάσεις και σύνδεσμοι που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. - Μέλη και ομάδες: διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας του έργου και ενός ευρύτερου κοινού ενηλίκων/επιχειρηματιών που βρίσκονται σε αναζήτηση υποστήριξης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
  3. ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ: Ευρωπαϊκά έργα και πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τη μη τυπική εκπαίδευση και την καινοτομία στον τομέα των επιχειρήσεων. - Νέα και άρθρα.


Πνευματικό Προϊόν 3: Εκπαιδευτικό Ντοκιμαντέρ


Output 3: Learning Documentary Θα αναπτυχθεί ένα υψηλής ποιότητας βίντεο ντοκιμαντέρ το οποίο θα είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα συγκεντρώνει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών εργαλείων που αναπτύσσονται μέσω της μη τυπικής προσέγγισης που βασίζεται στην ιστορία της ροκ μουσικής. Η ιδέα είναι η δημιουργία ενός εργαλείου ψυχαγωγίας/εκπαίδευσης το οποίο θα έχει τη μορφή ντοκιμαντέρ για την ομάδα στόχο, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την ιστορία της ροκ μουσικής. Ως εκ τούτου, στόχος του ντοκιμαντέρ είναι η ενσωμάτωση περιεχομένου που σχετίζεται περισσότερο με μουσικά βίντεο που ενσωματώνουν και ενισχύουν την πιο θεωρητική προσέγγιση εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων (ιδίως των τοπικών ροκ συγκροτημάτων/μουσικών) για τη δημιουργία και τη διάδοση του ντοκιμαντέρ είναι ζωτικής σημασίας καθώς εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή τους και στη προώθηση του προϊόντος. Το βίντεο θα είναι στην αγγλική γλώσσα με υποτίτλους στις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Πνευματικό Προϊόν 4: Πρωτόκολλο Πιστοποίησης


Output 4: Protocol for certification of competencies Το «Πρωτόκολλο» θα είναι ένα διαδικαστικό έγγραφο που θα περιέχει όλες τις βασικές πτυχές της νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης και της εκπαιδευτικής πορείας. Το Πρωτόκολλο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την επικύρωση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων οποιουδήποτε επαγγελματία κάνει χρήση της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης που βασίζεται στην ιστορία της (ροκ) μουσικής και στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα του έργου (εκπαιδευτικά εργαλεία, έρευνα, πλάνο ενδιαφερόμενων, εκπαιδευτική πλατφόρμα, ντοκιμαντέρ) θα συγκεντρωθούν και θα εναρμονιστούν σε ένα εύκολο στη χρήση αρχείο. Το Πρωτόκολλο θα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Το Πρωτόκολλο θα περιέχει τις διαδικασίες για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω της χρήσης των προσδιορισμένων μεθοδολογιών, επομένως κάθε εκπαιδευτής ή επαγγελματίας που χρησιμοποιεί τα εκπαιδευτικά εργαλεία μπορεί να ζητήσει να πιστοποιηθούν οι νέες δεξιότητές του. Ως εκ τούτου, το Πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί ως «οδηγός επικύρωσης/πιστοποίησης».Πνευματικά Προϊόντα


Πνευματικό Προϊόν 1: Εκπαιδευτικά Εργαλεία
Κάθε εταίρος χαρτογράφησε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους στη χώρα του.

Οι ενδιαφερόμενοι χωρίστηκαν σε κατηγορίες (μουσικοί/συγκροτήματα, οργανισμοί εύρεσης εργασίας, ραδιόφωνο/τηλεόραση, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, επαγγελματικές ενώσεις, εκπαιδευτικοί οργανισμοί) και ένα μέρος αυτών χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα-στόχος του έργου. Μέσω της δημιουργίας τοπικών ομάδων εστίασης δημιουργήθηκαν τα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία θα εξεταστούν αργότερα.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που δημιουργήθκαν βάσει των αποτελεσμάτων των ομάδων εστίασης ακολουθούν δύο κύριες κατευθύνσεις:
  1. Χρήση καινοτόμου πρακτικής που θα βασίζεται στην ιστορία της μουσικής
  2. Αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την βελτίωση των βασικών/εγκάρσιων δεξιοτήτων και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ενηλίκων. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία συγκεντρώθηκαν σε ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο το οποίο είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Τα παραγόμενα προϊόντα και οι μεθοδολογίες των έργων "The young side of the moon" και "St'Art" λήφθηκαν υπόψιν.
Πνευματικό Προϊόν 2: Εκπαιδευτική πλατφόρμα
Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources – OER) για τους εκπαιδευτές και τους ενήλικες εκπαιδευόμενους για την εύρεση και την ανταλλαγή πόρων σχετικών με την επιχειρηματικότητα και την αξία της στην καινοτομία, στις δεξιότητες, στις επιχειρήσεις και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η διαδικτυακή πύλη προσφέρει μία εμπειρία πάνω στην επιχειρηματικότητα προσφέροντας εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιεχόμενο. Η πλατφόρμα είναι ένα αποθετήριο για αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. ΕΥΡΕΣΗ - Το έργο, οι δραστηριότητες, η διακρατική κοινοπραξία, τα κύρια αποτελέσματα και τα πνευματικά προϊόντα, το εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο περιέχει αλληλεπιδραστικές ενότητες, οπτικοακουστικό υλικό βασισμένο σε ένα κοινό πρότυπο, διαθέσιμο για δωρεάν μεταφόρτωση από νέους τελικούς χρήστες.
  2. ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ - Πόροι: έγγραφα αναφοράς, ισχύοντες κανονισμοί και συστάσεις και σύνδεσμοι που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. - Μέλη και ομάδες: διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας του έργου και ενός ευρύτερου κοινού ενηλίκων/επιχειρηματιών που βρίσκονται σε αναζήτηση υποστήριξης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
  3. ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ: Ευρωπαϊκά έργα και πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τη μη τυπική εκπαίδευση και την καινοτομία στον τομέα των επιχειρήσεων. - Νέα και άρθρα.
Πνευματικό Προϊόν 3: Εκπαιδευτικό Ντοκιμαντέρ
Θα αναπτυχθεί ένα υψηλής ποιότητας βίντεο ντοκιμαντέρ το οποίο θα είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα συγκεντρώνει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών εργαλείων που αναπτύσσονται μέσω της μη τυπικής προσέγγισης που βασίζεται στην ιστορία της ροκ μουσικής. Η ιδέα είναι η δημιουργία ενός εργαλείου ψυχαγωγίας/εκπαίδευσης το οποίο θα έχει τη μορφή ντοκιμαντέρ για την ομάδα στόχο, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την ιστορία της ροκ μουσικής. Ως εκ τούτου, στόχος του ντοκιμαντέρ είναι η ενσωμάτωση περιεχομένου που σχετίζεται περισσότερο με μουσικά βίντεο που ενσωματώνουν και ενισχύουν την πιο θεωρητική προσέγγιση εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων (ιδίως των τοπικών ροκ συγκροτημάτων/μουσικών) για τη δημιουργία και τη διάδοση του ντοκιμαντέρ είναι ζωτικής σημασίας καθώς εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή τους και στη προώθηση του προϊόντος. Το βίντεο θα είναι στην αγγλική γλώσσα με υποτίτλους στις γλώσσες των εταίρων του έργου.
Πνευματικό Προϊόν 4: Πρωτόκολλο Πιστοποίησης
Το «Πρωτόκολλο» θα είναι ένα διαδικαστικό έγγραφο που θα περιέχει όλες τις βασικές πτυχές της νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης και της εκπαιδευτικής πορείας. Το Πρωτόκολλο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την επικύρωση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων οποιουδήποτε επαγγελματία κάνει χρήση της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης που βασίζεται στην ιστορία της (ροκ) μουσικής και στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα του έργου (εκπαιδευτικά εργαλεία, έρευνα, πλάνο ενδιαφερόμενων, εκπαιδευτική πλατφόρμα, ντοκιμαντέρ) θα συγκεντρωθούν και θα εναρμονιστούν σε ένα εύκολο στη χρήση αρχείο. Το Πρωτόκολλο θα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Το Πρωτόκολλο θα περιέχει τις διαδικασίες για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω της χρήσης των προσδιορισμένων μεθοδολογιών, επομένως κάθε εκπαιδευτής ή επαγγελματίας που χρησιμοποιεί τα εκπαιδευτικά εργαλεία μπορεί να ζητήσει να πιστοποιηθούν οι νέες δεξιότητές του. Ως εκ τούτου, το Πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί ως «οδηγός επικύρωσης/πιστοποίησης».